Polityka Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zanim weszło w Polsce RODO Nasza Firma dbała oraz nadal dba o poufność danych osobowych swoich Klientów. Zawsze szanowałam poufność danych Klientów i nie zamierzam tego zmieniać. Pracuję w branży ubezpieczeń i tu często mam do czynienia z danymi osobowymi tymi zwyczajnymi, które podajemy często ale i tymi bardzo wrażliwymi jak stan zdrowia przy polisach życiowych. Przychodząc do Bezpieczny Filar Ewa Dudek możesz być pewny Twoje dane osobowe będą bezpieczne.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Chcąc sprawdzić ofertę albo kupić polisę ubezpieczeniową, każdy Klient ma prawo poznać informacje kto będzie operował jego danymi osobowymi. Klient ma prawo, a agent ma obowiązek o tym Klienta poinformować albo umożliwić mu dostęp do tych informacji. Z uwagi, że Bezpieczny Filar współpracuje z kilkunastoma  towarzystwami ubezpieczeniowymi Informacje o Administratorach Danych poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych znajdziesz na tej stronie w zakładce dokumenty. Podczas spotkania osobiście będziesz mógł zobaczyć te dokumenty fizycznie. Podczas rozmowy telefonicznej poinformuję Cię o stronie www, a w czasie korespondencji mailowej podam Ci informacje o tej stronie. Informacje o mnie znajdziesz w zakładce dokumenty na tej stronie internetowej lub poniżej.

Współpracuję z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, ale także jestem samodzielną firmą. Każde z towarzystw ma nieco inne procedury i dlatego Bezpieczny Filar w procesie zarządzania ochroną danych osobowych występuje w dwóch niezależnych rolach: procesora, gdzie reprezentuję firmę ubezpieczeniową oraz administratora, gdzie mogę przetwarzać Twoje dane osobowe jako niezależny podmiot. Co dzięki temu zyskujesz? Mam u siebie informacje o Tobie, szybciej mogę udzielić pomocy czy wskazać kierunek rozwiązania, a także mogę w porozumieniu z Tobą szukać dla Ciebie innych rozwiązań ubezpieczeniowych. Abym mogła to robić podczas wizyty u mnie będę Cię prosiła o wyrażenie zgód dla Bezpieczny Filar. Będę mogła przetwarzać Twoje dane osobowe oraz się z Tobą kontaktować w wybrany przez Ciebie sposób w sprawie ubezpieczeń.


INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

I.Administrator i dane kontaktowe administratora.

 1. Administratorem danych osobowych jest Bezpieczny Filar Ewa Dudek z siedzibą 32-546 Młoszowa, ul. Krakowska 254 NIP: 6282234633 REGON: 365298413 zwanym dalej ADMINISTRATOREM. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: kontakt@bezpiecznyfilar.pl albo telefonicznie 513436329 (koszty połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora) albo pisemnie na wyżej wskazany adres.

  II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

ADMINISTRATOR może przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. Przedstawienia ofert ubezpieczeniowych współpracujących z ADMINISTRATOREM zakładów ubezpieczeń; podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”
 2. Marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym masz umowę za pośrednictwem ADMINISTRATORA; podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO
 3. Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego ADMINISTRATOROWI zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.
 4. W celach analitycznych oraz analizy ofert produktów ubezpieczeniowych współpracujących z ADMINISTRATOREM zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej. Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO
 5. Dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Tobie ofertą produktu ubezpieczeniowego; podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO
 6. Wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości; podstawa prawna: niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ADMINISTARTORA w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

 III.Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez zakład ubezpieczeń - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 IV.Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa

 V. Adresaci Twoich danych.

 1. Głównym użytkownikiem Twoich danych osobowych jest ADMINISTRATOR
 2. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z ADMINISTRATOREM oraz Agentem na rzecz którego wykonuję czynności Agencyjne – SCU Sp. z o.o.  z siedzibą w Rybniku 44-200 , ul. Długosza 13.
 3. W zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych oraz innych produktów finansowych, których obsługę ADMINISTRATOR wykonuje za pośrednictwem SCU Sp. zoo Twoje dane osobowe będą przekazywane do SCU Sp. zoo Rybniku 44-200 , ul. Długosza 13 działającego jako agent ubezpieczeniowy.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADMINISTRATORA, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z ADMINISTRATOREM partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W większość przypadków ADMINISTRATOR będzie przetwarzał dane osobowe o charakterze zwykłym. W niektórych przypadkach, na potrzeby zawarcia umów ubezpieczenia (szczególnie z grupy ubezpieczeń na życie) ADMINISTRATOR będzie przetwarzał dane osobowe o charakterze wrażliwym. Będą one pod szczególnym nadzorem ADMINISTRATORA.

 VI. Sposób przetwarzania danych osobowych.

 1. Forma papierowa i/lub elektroniczna - Od pozyskania Twoich danych osobowych, Po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej bądź pozyskania przez ADMINISTRATORA informacji o odmowie zawarcia umowy ubezpieczenia Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej i/lub papierowej
 2. Zasady zabezpieczania Twoich danych osobowych są ujęte w wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa.

 VII. Twoje prawa.

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Tobie także prawo do przenoszenia danych osobowych
 5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do ADMINISTRATORA albo do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ADMINISTRATOREM, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

 

USTAWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 R. O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

W związku z wejściem w życie ww. ustawy proszę o zapoznanie się z  Informacją o dystrybutorze oraz Upoważnieniem do wykonywania czynności agencyjnych. Te dokumenty znajdziesz na tej stronie internetowej w zakładce dokumenty.

 1. Podstawowym celem unijnych przepisów jest ochrona interesu klientów
 2. Agenci będą rozpoczynać obsługę klienta od analizy jego potrzeb
 3. Nowe regulacje nakładają na dystrybutorów więcej obowiązków informacyjnych, by klienci dowiadywali się jak najwięcej o kupowanym produkcie, jego zaletach/wadach oraz obsłudze posprzedażowej.
 4. Klienci mają otrzymywać standaryzowany „Dokument zawierający informacje
  o umowie ubezpieczenia”, dzięki czemu w przejrzystej formie dowiedzą się m.in. o zakresie i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposobie płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy.


POLITYKA COOKIES

1. Informacje ogólne
 1. Operatorem Serwisu jest:
  Bezpieczny Filar Ewa Dudek, 32-546 Młoszowa, ul. Krakowska 254 NIP:6282234633 , REGON: 365298413
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
2. Informacje w formularzach.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google oraz Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google oraz Facebook użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ oraz analogicznie: https://www.facebook.com/help/cookies/
4. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry